სამგლოვიარო განცხადება

`guriis moambe~ didi mwuxarebiT iuwyeba ozurgeTis Teatris reJisorisa da msaxiobis, SoTa babiloZis moulodnel gardacvalebas da TanaugrZnobs gansvenebulis ojaxs.

'.$TEXT['print'].'