ჟამთააღმწერელი – ამბავი დიდისა დავითისა პანებისა ტყლაპითა მპყრობელისა

აქა ამბავი დავითისა, შთამომავალისა დიდისა მთავრისა გურიელისა, რომელმან იავარ ჰყო აღმოსავლეთ სლავნი ოდენ ტყლაპითა მისითა და…