ბახვი ჰესი – შრომის უსაფრთხოება N1 პრიორიტეტია

ბახვი ჰესი, თავისი საქმიანობის განხორციელების პროცესში, ნომერ პირველ პრიორიტეტად – შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვასა და დასაქმებულთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას მიიჩნევს. ბახვი 1 და ბახვი 2 ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ეტაპზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა კომპანიის მენეჯმენტის მიერ შემუშავებული სპეციალური გეგმით ხორციელდება, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს შემდეგ დოკუმენტებს: 1) პროექტის შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის გეგმა; 2) საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა; 3) პროექტის მომიჯნავე თემების  უსაფრთხოების გეგმა.   თითოეული დოკუმენტი აკისრებს კომპანიას, როგორც საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარებას, ისე IFC-ის საერთაშორისო სტანდარტებით გაწერილი მიდგომების აღსრულებას. აღნიშნული მიდგომის მთავარი მიზანი, ბახვი ჰესის პროექტზე დასაქმებულთათვის მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. ეს კი გულისმობს, ბახვი ჰესის სამშენებლო პროექტისთვის ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ეფექტიანი მართვის სისტემის შექმნასა და მის განხორციელებას/აღსრულებას.

„ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები ვრცელდება კომპანიის თითოეულ თანამშრომელზე: მენეჯერზე, ოფიცერზე, ინჟინერზე, რიგით მუშახელსა და ყველა სხვა პირზე, რომელიც იმყოფება სამუშაო უბანზე. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ სამშენებლო პერიმეტრზე თავიდან ავიცილოთ გაუთვალისწინებელი შემთხვევები. კომპანიაში გვაქვს ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტი, რომლის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია პოლიტიკის შემუშავებასა და მის აღსრულებაზე. ამასთანავე, შრომის უსაფრთხოების მენეჯერის ფუნქციები მოიცავს ისეთ საქმიანობას, როგორიცაა: მუშახელის ინსტრუქტაჟის ორგანიზება და უსაფრთხო სამუშაო პროცედურების შესრულების მეთვალყურეობა; შემუშავებული პოლიტიკის შესახებ ყველა დასაქმებულის ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა; პროექტის  მენეჯმენტისთვის ჯანდაცვისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხების გაცნობა; სამუშაო სივრცის პერიოდული შემოწმება და დარღვევების არსებობის შემთხვევაში მყისიერი რეაგირება“ – აცხადებს მიხეილ ნატროშვილი, კომპანია ბახვი ჰესის ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი.

ბახვი ჰესის პროექტზე დასაქმებული თანამშრომლები აღჭურვილნი არიან საქართველოს ბაზარზე არსებული საუკეთესო ხარისხის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, რაც მოიცავს სპეც. ტანსაცმელსა და სხვა აღჭურვილობას; სამუშაო პროცესს მუდმივად აკონტროლებს შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი და ოფიცერი; პროექტს ჰყავს ექიმი, რომელიც მუდმივად იმყოფება სამშენებლო ტერიტორიაზე. იგი აღჭურვილია ყველა შესაბამისი სამედიცინო საშუალებით. საპროექტო არეალში განთავსებულია საგზაო უსაფრხოების შესაბამისი სტანდარტის ნიშნები და მაფრთხილებლები. დასაქმებულებს ყოველდღიურ რეჟიმში უტარდებათ უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი და სწავლება. ჯანდაცვისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე ყოველდღიური ინსტრუქტაჟი საშუალებას აძლევს დასაქმებულებს მიიღონ ინფორმაცია იმ დღის კონკრეტულ სამუშაოსთან დაკავშირებული საფრთხეებისა და რისკების შესახებ. კერძოდ, როგორ უნდა წარმართონ სამუშაო პროცესი ისე რომ, დაიცვან თავი დაზიანებისგან, რაზე გაამახვილონ ყურადღება, როგორ გამოიყენონ სხვადასხვა ხელსაწყო უსაფრთხოდ და ა.შ. ამასთან, ახალ თანამშრომლებს  სამშენებლო მოედანზე შესვლამდე უტარდებათ შრომის უსაფრთხოების ყოვლისმომცველი ტრენინგი. ეს უკანასკნელი მოიცავს ზოგად ინფორმაციას პროექტზე მიმდინარე ყველა ტიპის სამუშაოს უსაფრთხოდ შესრულების შესახებ, ობიექტზე უსაფრთხოდ ყოფნის და მუშაობის წესებს, ასევე საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებასა და შეტყობინების სისტემას. თითოეულ მონაკვეთში, სადაც ტექნიკა მუშაობს, დგანან მედროშეები,რომლებიც აკონტროლებენ ამავე ტექნიკის უსაფრთხო მუშაობას..

ბახვი ჰესის ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯერმა, მიხეილ ნატროშვილმა სპეციალური ტრენინგი მთისპირის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვისაც ჩაატარა. ტრენინგის მთავარი მიზანი უსაფრთხოების თემაზე ცნობიერების ამაღლება იყო. მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობამ, რომელიც სამშენებლო პერიმეტრთან ახლოს მდებარე სოფლებში ცხოვრობს, იცოდეს უსაფრთხოების ნორმები და დაიცვას ისინი, მიაქციოს ყურადღება უსაფრთხოების ნიშნებს, რომლებიც განთავსებულია გზებსა და სამშენებლო პერიმეტრთან ახლოს მდებარე მონაკვეთებში.

 

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share