კითხვებზე პასუხები 300 ლარის ოდენობით დაქირავებულთა ერთჯერად დახმარებასთან დაკავშირებით

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ხშირად დასმულ კითხვებზე ვრცელ პასუხებს აქვეყნებს.

საუბარია იმ პირებზე, რომელთაც დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე (2020 წლის 28 ნოემბრიდან 2020 წლის 24 დეკემბრამდე) შეუჩერდათ საქმიანობის შესაძლებლობა.

1. რა შემთხვევაში ვითვლები კომპენსაციის მიმღებ პირად?

ა) თუ თქვენ ხართ დაქირავებით დასაქმებული და 2020 წლის 28 ნოემბრიდან 2020 წლის 24 დეკემბრამდე პერიოდში დაწესებული შეზღუდვების გამო თქვენს დამსაქმებელს შეჩერებული აქვს საქმიანობის განხორციელების უფლება.

ბ) თუ თქვენ ხართ თვითდასაქმებული და 2020 წლის 28 ნოემბრიდან 2020 წლის 24 დეკემბრამდე პერიოდში დაწესებული შეზღუდვების გამო შეჩერებული გაქვთ საქმიანობის განხორციელების უფლება.

2. დაქირავებით დასაქმებულმა როგორ უნდა გავაკეთო განაცხადი, რომ მივიღო კომპენსაცია?

თუ აკმაყოფილებთ ამ ტიპის კომპენსაციის მიმღების კრიტერიუმებს (იხ. კითხვა 1) განაცხადის გაკეთება თქვენს მიერ არ არის საჭირო. დამსაქმებლის მიერ შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე მიიღებთ კომპენსაციას.

3. თვითდასაქმებულმა როგორ უნდა გავაკეთო განაცხადი, რომ მივიღო კომპენსაცია?

ა) თუ აკმაყოფილებთ ამ ტიპის კომპენსაციის მიმღების კრიტერიუმებს (იხ. კითხვა 1) და რეგისტრირებული ხართ გადასახადის გადამხდელად, კომპენსაციის მოთხოვნის განაცხადი უნდა წარადგინოთ შემოსავლების სამსახურში.

ბ) თუ აკმაყოფილებთ ამ ტიპის კომპენსაციის მიმღების კრიტერიუმებს (იხ. კითხვა 1) და რეგისტრირებული არ ხართ გადასახადის გადამხდელად, მაგრამ ფაქტობრივად საქმიანობას ახორციელებდით იმ ობიექტის ტერიტორიაზე რომელსაც შეუჩერდა საქმიანობის უფლება, ობიექტის მფლობელი გადასახადის გადამხდელის მიერ შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე მიიღებთ კომპენსაციას.

4. არ ვიცი ვიყავი თუ არა ოფიციალურად დასაქმებული, როგორ უნდა გავიგო?

თქვენ დაქირავებით დასაქმებული იყავით იმ შემთხვევაში, თუ გქონდათ გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულება კერძო კომპანიასთან, ან ინდ. მეწარმესთან, ან არასამთავრობო ორგანიზაციასთან და იღებდით შრომის ანაზღაურებას.

5. ვინ ითვლება ისეთ რეგისტრირებულ თვითდასაქმებულად?

ფიზიკური პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან შემოსავლების სამსახურში გადასახადის გადამხდელად და მინიჭებული აქვთ დაბეგვრის რომელიმე რეჟიმი (მცირე ბიზნესის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი, ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის განმახორციელებლი პირი, მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე, ინდივიდუალური მეწარმე)

6. როგორ შეიძლება მიიღოს პირმა კომპენსაცია, თუ არ არის რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელად, არ არის დაქირავებით დასაქმებული, მაგრამ ფაქტობრივად ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას იმ ობიექტის ტერიტორიაზე, რომელსაც შეუჩერდა საქმიანობის უფლება?

გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულმა პირმა, რომელსაც შეჩერებული აქვს საქმიანობის უფლება, შემოსავლების სამსახურში უნდა წარადგინოს ინფორმაცია მესამე პირების შესახებ, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელებად და საქმიანობას ფაქტობრივად ახორციელებდნენ უშუალოდ მათი ობიექტის ტერიტორიაზე. მაგალითად:

1. პირი რომელიც საქმიანობს ბაზრობის ტერიტორიაზე – პირი რომელიც საქმიანობს ბაზრობის ტერიტორიაზე და არ არის რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელად, ასეთი პირის შესახებ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურში უნდა წარადგინოს ბაზრობის ორგანიზატორმა და მიუთითოს საქმიანობის სახე.

2. პირი, რომელიც ახორციელებს მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანას, და არ წარმოადგენს კომპანიის თანამშრომელს – ასეთი პირის შესახებ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურში უნდა წარადგინოს ავტოსადგურის ორგანიზატორმა.

3. გადასახადის გადამხდელად არარეგისტრირებული პირი, რომელიც ამზადებს პროდუქციას და აბარებს მაღაზიას, ან პირი რომელიც სოფლის მეურნეობის პროდუქტს აბარებს რესტორანს – ასეთი პირის შესახებ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურში უნდა წარადგინოს მაღაზიის/რესტორნის მფლობელმა გადასახადის გადამხდელმა.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share