პუტინის კარის თამაშები და გრძელი მაგიდების სიმბოლიკა – ძალის დემონსტრირება თუ პარანაოია?

პო­ლი­ტი­კა­ში ძა­ლა­უფ­ლე­ბის დე­მონ­სტრი­რე­ბის­თვის, შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბის მო­სახ­დე­ნად, დი­ა­ლო­გის დროს უპი­რა­ტე­სო­ბის მო­სა­პო­ვებ­ლად, მო­სა­ხიბ­ლად ან და­სა­ში­ნებ­ლად არა­ერ­თი მე­თო­დი არ­სე­ბობს, ისე­თე­ბიც, რომ­ლე­ბიც, შე­საძ­ლოა, უჩ­ვე­უ­ლოდ და უც­ნა­უ­რად გეჩ­ვე­ნე­ბათ.

ექ­სპერ­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ავეჯ­სა და ინ­ტე­რი­ერს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი როლი აქვს.

პო­პუ­ლა­რულ სე­რი­ალ “სა­მე­ფო კა­რის თა­მა­შებ­ში“ ძა­ლა­უფ­ლე­ბის მქო­ნე უმაღ­ლე­სი პი­რის­თვის გან­სა­ზღვრუ­ლია რკი­ნის ტახ­ტი, რო­მე­ლიც და­მარ­ცხე­ბუ­ლი მტრის გა­დამ­დნა­რი ხმლე­ბის­გა­ნაა შექ­მნი­ლი.

რკი­ნის ტახ­ტი “სა­მე­ფო კა­რის თა­მა­შე­ბი­დან”
ჯე­იმს ბონ­დის ფილ­მებ­ში ბო­როტ­მოქ­მე­დე­ბი იმით არი­ან ცნო­ბი­ლე­ბი, რომ თა­ვი­ანთ სა­ცხოვ­რებ­ლებ­ში ზვი­გე­ნე­ბის აკ­ვა­რი­უ­მე­ბი აქვთ გან­თავ­სე­ბუ­ლი და ეს ერ­თგვა­რი მე­თო­დია სხვებ­ზე გავ­ლე­ნის მო­სა­პო­ვებ­ლად, თუმ­ცა ეს ფილ­მებ­ში…
  • ვნა­ხოთ, რა ხდე­ბა რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში…

რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში არ­სე­ბობს ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნი და მისი და­მაბ­ნე­ვე­ლი მა­სი­უ­რი, გრძე­ლი თეთ­რი მა­გი­და, რო­მე­ლიც ბოლო დღე­ე­ბია მე­დი­ის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბის ობი­ექ­ტია. ეს ის მა­გი­დაა, რო­მელ­თა­ნაც რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის ლი­დერ­მა უცხო­ელ კო­ლე­გებს უმას­პინ­ძლა. “ნიუ-იორკ თა­იმ­სის” ვერ­სი­ით, უზარ­მა­ზა­რი, ოვა­ლუ­რი მა­გი­დის სიგ­რძე 6 მეტ­რია, “გარ­დი­ა­ნი” წერს, რომ მისი სიგ­რძე 4 მეტ­რი უნდა იყოს, ხოლო “ფრანს 24”-ის ვერ­სი­ით – 5 მეტ­რი.

მა­გი­დას აქვს სამი მა­სი­უ­რი სად­გა­მი და მას­ზე ერ­თა­დერ­თი, პა­ტა­რა თა­ი­გუ­ლი დევს.

  • რა­ტომ მას­პინ­ძლობს პუ­ტი­ნი სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის ლი­დერს გი­გან­ტურ მა­გი­დას­თან? – ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მი­ზე­ზი

ოფი­ცი­ა­ლუ­რად, პუ­ტი­ნი გი­გან­ტურ მა­გი­დას­თან და­სავ­ლელ ლი­დე­რებს კო­რო­ნა­ვირუ­სის­გან თავ­დაც­ვის მიზ­ნით იღებს. კრემლში ვი­ზი­ტი­სას, რო­გორც საფ­რან­გე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა, ემა­ნუ­ელ მაკ­რონ­მა, ასე­ვე გერ­მა­ნი­ის კან­ცლერ­მა ოლაფ შოლცმა უარი გა­ნა­ცხა­დეს “რუ­სუ­ლი პი­სი­არ ტეს­ტის” გა­კე­თე­ბა­ზე, რის შემ­დე­გაც პუ­ტინ­თან დის­ტან­ცი­რე­ბულ გა­რე­მო­ში მო­უ­წი­ათ მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­მარ­თვა.

პუ­ტი­ნი­სა და ოლაფ შოლ­ცის შეხ­ვედ­რა კრემლში

“მაკ­რონს ორი არ­ჩე­ვა­ნი ჰქონ­და, ან რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მიერ “პი­სი­არ“ ტეს­ტის ჩა­ტა­რე­ბას და­თან­ხმე­ბო­და და რუ­სე­თის პრე­ზი­დენტს, ვლა­დი­მერ პუ­ტინს მი­უ­ახ­ლოვ­დე­ბო­და, ან უა­რის შემ­თხვე­ვა­ში, მის­გან მკაც­რი სო­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტან­ცია უნდა და­ეც­ვა. მაკ­რონ­მა ტესტზე უარი თქვა და ამ გზით რუ­სეთს მის დნმ-ზე წვდო­მის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ მის­ცა”, – წერს სა­ა­გენ­ტო “რო­ი­ტერ­სი.”

“გარ­დი­ა­ნი” კი აღ­ნიშ­ნავს, რომ 69 წლის პუ­ტი­ნი ცნო­ბი­ლია თა­ვი­სი პა­რა­ნო­ი­დუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით Covid-19-ის მი­მართ და პან­დე­მი­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, დიდ­წი­ლად დროს იზო­ლი­რე­ბუ­ლად ატა­რებს, ასე­ვე გან­სა­კუთ­რე­ბულ ზო­მებს იღებს უცხო­ე­ლებ­თან შეხ­ვედ­რი­სას. პუ­ტინ­თან შეხ­ვედ­რამ­დე ადა­მი­ა­ნებს მო­ე­თხო­ვე­ბათ ორ­კვი­რი­ან კა­რან­ტინ­ში ყოფ­ნა. ამ­ბო­ბენ, რომ მოს­კო­ვის ხე­ლოვ­ნე­ბის ცენ­ტრის გახ­სნამ­დე, მისი დი­რექ­ტო­რი ორი კვი­რით კა­რან­ტინ­ში იყო, რათა პუ­ტინ­თან ერ­თად შე­ნო­ბა­ში შე­სუ­ლი­ყო.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ პუ­ტი­ნი ზო­გი­ერთ რუს პო­ლი­ტი­კოს­თა­ნაც დიდ დის­ტან­ცი­ას იცავს. მა­გა­ლი­თად, რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრი, სერ­გეი ლავ­რო­ვი შეხ­ვედ­რი­სას ძა­ლი­ან გრძელ მა­გი­დას­თან იჯდა.

ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნი სერ­გეი ლავ­როვ­თან შეხ­ვედ­რი­სას

 

  • ის, ვის­თა­ნაც პუ­ტი­ნი დის­ტან­ცი­ას არ იცავს

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ ამ ყვე­ლაფ­რის ფონ­ზე, არის ერთი ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­თა­ნაც პუ­ტი­ნი დის­ტან­ცი­ას არ იცავს. ზამ­თრის ოლიმ­პი­უ­რი თა­მა­შე­ბის გახ­სნა­ზე ის და ჩი­ნე­თის ლი­დე­რი, სი ძინ­პი­ნი ერ­თმა­ნე­თის გვერ­დიგ­ვერდ იდ­გნენ და კა­მე­რე­ბის წინ ერ­თმა­ნეთს გა­და­ეხ­ვივ­ნენ კი­დეც, რაც და­სავ­ლეთ­თან გარ­თუ­ლე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის ფონ­ზე, მათი მტკი­ცე და ძლი­ე­რი ალი­ან­სის დე­მონ­სტრი­რე­ბა იყო.

პუ­ტი­ნი და სი ძინ­პი­ნი

 

  • პუ­ტი­ნის გი­გან­ტუ­რი მა­გი­დე­ბის სიმ­ბო­ლი­კა

ანა­ლი­ტი­კო­სე­ბი კო­რო­ნა­ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ში­შის გარ­და, პუ­ტი­ნის გი­გან­ტურ მა­გი­დებ­ში სხვა­დას­ხვა მე­სი­ჯის ამო­კი­თხვას ცდი­ლო­ბენ და ამ­ბო­ბენ, რომ მისი სიმ­ბო­ლიზ­მი ბევრ რა­მე­ზე მე­ტყვე­ლებს – აჩ­ვე­ნებს პუ­ტინს რო­გორც შო­რე­ულ და იზო­ლი­რე­ბულ ფი­გუ­რას.

“აშ­კა­რაა, რომ ის უფრო და უფრო მარ­ტოა. რო­გორც ჩანს, აღარ აინ­ტე­რე­სებს რას ფიქ­რო­ბენ მას­ზე სხვე­ბი“, – გა­ნუ­ცხა­და AFP-ს პო­ლი­ტი­კურ­მა ანა­ლი­ტი­კოს­მა, კონ­სტან­ტი­ნე კა­ლა­ჩოვ­მა.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ პუ­ტინ­თან შეხ­ვედ­რამ­დე მაკ­რონ­მა თქვა, რომ მოს­კოვ­ში “ინ­ტენ­სი­უ­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის­თვის“ მი­დი­ო­და და ეძებ­და “ის­ტო­რი­ულ გა­და­წყვე­ტას“ რუ­სეთ­სა და უკ­რა­ი­ნას შო­რის ომის მო­სა­ლოდ­ნელ საფრ­თხე­ზე. და­სავ­ლურ მე­დი­ა­ში ვა­რა­უ­დობ­დნენ, რომ კრემლში გი­გან­ტუ­რი მა­გი­და მაკ­რო­ნის და­საბ­ნე­ვად, მას­ზე გავ­ლე­ნის მო­სა­პო­ვებ­ლად, ზე­მოქ­მე­დე­ბის­თვის, ძა­ლა­უფ­ლე­ბის დე­მონ­სტრი­რე­ბის­თვის შე­არ­ჩი­ეს.

გრძე­ლი, თეთ­რი მა­გი­დის პომ­პე­ზუ­რო­ბას ემა­ტე­ბა დე­კო­რი, სქე­ლი ოქ­როს­ფე­რი ფარ­დე­ბი და ღია ფე­რის ხა­ლი­ჩა, რაც სა­ერ­თო ჯამ­ში, ცივ გა­რე­მოს ქმნის.

  • გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში

ზო­გი­ერ­თმა მა­გი­და სა­ცი­გუ­რაო მო­ე­დანს შე­ა­და­რა, ზოგ­მა მას “ბოლო ვახ­შმის­თვის“ გან­კუთ­ვნი­ლი მა­გი­და უწო­და. ზო­გი­ერ­თი ხუმ­რობს, რომ პუ­ტი­ნი ასეთ დის­ტან­ცი­ა­ზე იმი­ტომ ზის, რომ შე­ა­მოწ­მოს, რამ­დე­ნად კარ­გი მხედ­ვე­ლო­ბა აქვს.

სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის მომ­ხმა­რებ­ლებ­მა არა­ერ­თი მიმი შექ­მნეს. გა­დავ­ხე­დოთ ზო­გი­ერთ მათ­განს:

პუ­ტი­ნის გი­გან­ტუ­რი მა­გი­დის შე­სა­ხებ სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის ქარ­თულ სივ­რცე­შიც იხუმ­რეს:

  • მსოფ­ლი­ოს ქვეყ­ნე­ბის ლი­დე­რე­ბი და სა­ნა­ხა­ობ­რი­ვი გა­რე­მო

პუ­ტი­ნი არ არის მარ­ტო, როცა საქ­მე ეხე­ბა მსოფ­ლიო ლი­დე­რებ­სა და მათ სა­ნა­ხა­ობ­რივ ავეჯს, თუ შეხ­ვედ­რე­ბი­სას უჩ­ვე­უ­ლო გა­რე­მოს. მა­გა­ლი­თად, ჩრდი­ლო­ეთ კო­რე­ის ლი­დერს, კიმ ჩენ ინს შეხ­ვედ­რე­ბის ოთახ­ში წიგ­ნე­ბის იმ­დე­ნი კა­რა­და აქვს, რომ პა­ტა­რა ბიბ­ლი­ო­თე­კა­საც კი გა­უ­წევ­და კონ­კუ­რენ­ცი­ას.

პან­დე­მი­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჩი­ნე­თის სა­ხალ­ხო რეს­პუბ­ლი­კის პრე­ზი­დენ­ტი, სი ძინ­პი­ნი, ვი­დე­ო­ზა­რებს ჩი­ნე­თის დიდი კედ­ლის შთამ­ბეჭ­და­ვი ნა­ხა­ტის ფონ­ზე პა­სუ­ხობ­და.

ლი­ბი­ის ყო­ფი­ლი დიქ­ტა­ტო­რი, მუ­ა­მარ კა­და­ფი კი ლი­დე­რებ­თან შეხ­ვედ­რებს დიდ და ფე­რად კა­რავ­ში აწყობ­და ხოლ­მე. ამ­ბობ­დნენ, რომ ეს ერ­თგვა­რი ხრი­კი იყო, რათა მათ­ზე ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი გა­მარ­ჯვე­ბა მო­ე­პო­ვე­ბი­ნა შეხ­ვედ­რის­თვის შე­უ­ფე­რე­ბელ ად­გი­ლას მიწ­ვე­ვით. კა­დაფ­მა თა­ვი­სი კარ­ვე­ბით მო­ი­ა­რა მსოფ­ლიო და არა­ერთ ქა­ლაქ­ში გა­უშ­ლია ის. მათ შო­რის, რომ­ში და ნიუ იორკში.

დოჰა, 2009 წელი – უგო ჩა­ვე­ზი კა­რავ­ში მუ­ა­მარ კა­დაფ­თან ერ­თად ზის სა­მი­ტის და­წყე­ბამ­დე

უჩ­ვე­უ­ლო გა­რე­მო­ში შეხ­ვედ­რებ­ზე სა­უბ­რი­სას გა­ვიხ­სე­ნოთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში 2014 წელს საფ­რან­გე­თის მა­შინ­დე­ლი პირ­ვე­ლი პი­რის, ფრან­სუა ოლან­დის ვი­ზი­ტი. სა­ქარ­თვე­ლოს იმ­დრო­ინ­დელ­მა სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრმა, მაია ფან­ჯი­კი­ძემ ოლან­დს ასეთ გა­რე­მო­ში უმას­პინ­ძლა:

ოლან­დი და ფან­ჯი­კი­ძე თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აე­რო­პორ­ტის “ვი­ა­ი­პი” მი­სა­ღებ­ში
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share