ბახვი ჰესი  – ნარჩენების მართვა პროექტის განხორციელების არეალში

ბახვი ჰესის პროექტის ფარგლებში, ნარჩენების მართვა მშენებლობისა და ექსპლოატაციის ეტაპზე, გზშ-ს დოკუმენტის მიხედვით, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ვალდებულებაა. ბახვი ჰესის დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში,  მოსალოდნელია სხვადასხვა სახის ნარჩენების წარმოქმნა,  აქედან გამომდინარე ქართული კანონმდებლობის სრული დაცვითა და ასევე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, კომპანიას შემუშავებული აქვს ნარჩენების მართვის გეგმა. აღნიშნული დოკუმენტი ადგენს ჰესის მშენებლობის და ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, საჭიროების შემთხვევაში გადამუშავება-უტილიზაციის წესებს გარემოსდაცვითი, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და წესების სრული დაცვით.

 

ნარჩენების მართვის პროცესს რამდენიმე ძირითადი მიზანი აქვს, მათ შორის, სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა და დროებითი განთავსებისთვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა სრულად გამოირიცხოს მავნე ზემოქმედება გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე. ამასთან, გეგმის მთავარ ამოცანებს შორისაა ნარჩენების წარმოქმნის თავიდან აცილება ან რაოდენობის შემცირება, შესაძლებლობის შემთხვევაში კი, მისი ხელმეორედ გამოყენება.

 

კომპანია ბახვი ჰესის დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში, მშენებლობისა და ექსპლოატაციის ეტაპზე, მოსალოდნელია სხვადასხვა სახის ნარჩენების წარმოქმნა, მათ შორის, ინერტული და სამშენებლო მასალა, ელექტროსადენები, შესაფუთი მასალები და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. ამასთან, გასაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისეთი ნარჩენების შენახვასა და გადამუშავებას, როგორიც არის ნავთობით დაბინძურებული მასალები და საღებავების ნარჩენები, რომლებიც  სახიფათო ნარჩენების კატეგორიას მიეკუთვნება და მათი გატანის მიზნით ბახვი ჰესს გაფორმებული აქვს კონტრაქტი შპს „სანიტართან“, რომელიც ამ მიმართულებით ქვეყანაში საერთაშორისო გამოცდილების მქონე წამყვანი კომპანიაა და ბაზარზე 1999 წლიდან ოპერირებს.

 

„გარემოზე ზრუნვა ნარჩენების სწორ მართვასაც უკავშირდება.  ბახვი ჰესის მენეჯმენტი მუდმივ რეჟიმში ვუტარებთ თანამშრომლებს სწავლებებს ამ მიმართულებით. მნიშვნელოვანია,  მოხდეს ნარჩენების სწორად განთავსება ურნებში, მათი სეპარირება და შენახვა გატანამდე. ცნობიერების ამაღლება, უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. ადამიანი უნდა აცნობიერებდეს, თუ რისთვის არის საჭირო ამ წესით მუშაობა და საკითხისადმი ასე მიდგომა.  კონტრაქტორის მომსახურების მიღებამდე, წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენები განთავსდება უკვე არსებულ სპეციალურ ფარდულში, რომელიც, შემოღობილია, აქვს სათანადო აღნიშვნა და დაცულია ატმოსფერული ნალექების ზემოქმედებისგან. მისი იატაკი და კედლები მყარი საფარითაა დაფარული. ნარჩენების განთავსება კი, მხოლოდ შეფუთულ მდგომარეობაშია შესაძლებელი, რომელსაც ასევე აქვს სათანადო მარკირება. ცნობიერების ამაღლების ჩვენს მიერ მართული პროექტის ეგიდით, მთისპირისა და ჩხაკაურას სკოლების მოსწავლეებსაც ვუტარებთ სპეციალურ ტრენინგებს. გასულ კვირას მთისპირის და ჩხაკაურას სკოლებს სპეციალური ურნები გადავეცით, სადაც მოხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირებულად განთავსება. ამ ეტაპზე უმთავრესია გაცნობიერება, გააზრება და შემდგომ, ჩვევის ჩამოყალიბება. ყველა ერთად თუ ვიზრუნებთ, აუცილებლად შევძლებთ შევაჩეროთ პროცესები, რომელიც სწორედ ჩვენი გაუაზრებელი ქმედებებით არის გამოწვეული“ – განაცხადა კომპანია ბახვი ჰესის გარემოსდაცვითი და სოციალური მმართველობის მენეჯერმა, დავით კობერიძემ.

 

რაც შეეხება პროექტის ფარგლებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვას, სამშენებლო მოედნებსა და ბანაკის ტერიტორიაზე გამოყენებულია სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, ნარჩენების სახეობის და ტიპის მიხედვით. აღნიშნულ ადგილებზე უკვე განთავსებულია დახურული ტიპის კონტეინერები შესაბამისი ფერებითა და მარკირებით, ხოლო გატანა ხდება ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სამსახურის მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის  საფუძველზე.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share