“სააკაშვილმა უნდა გააცნობიეროს, რომ ალტერნატივა – ან ის, ან ბიძინა, აღარ არის რელევანტური”

“სა­ა­კაშ­ვილ­მა რაც უნდა გა­აც­ნო­ბი­ე­როს არის, რომ ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა ან ის, ან ბი­ძი­ნა, ეს აღარ არის რე­ლე­ვან­ტუ­რი”, – ამის შე­სა­ხებ სა­ლო­მე სა­მა­დაშ­ვილ­მა “პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის“ გა­და­ცე­მა­ში “პო­ლიტ-ქა­ლა­ქი“ გა­ნა­ცხა­და.

რო­გორც მან აღ­ნიშ­ნა, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მმარ­თვე­ლო­ბის შეც­ვლას მრა­ვალ­პო­ლუ­სი­ა­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი სპექტრი სჭირ­დე­ბა.

“მე მით­ქვამს ად­რეც, სა­ა­კაშ­ვი­ლის როლი არის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, რად­გან სრუ­ლი­ად გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნაა, რომ ადა­მი­ა­ნი ამ­დე­ნი წე­ლია არ არის სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მაგ­რამ ჰყავს ფაქ­ტობ­რი­ვად, ყვე­ლა­ზე მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი ოპო­ზი­ცი­უ­რი ამომ­რჩე­ვე­ლი, მაგ­რამ ამა­ვე დროს, ეს ამომ­რჩე­ვე­ლი არ იზ­რდე­ბა. ამი­ტომ სწო­რი ფორ­მუ­ლა იქ­ნე­ბო­და, რომ მას სა­კუ­თა­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი ჩარ­თუ­ლო­ბის­თვის ისე­თი გზა მო­ე­ძებ­ნა, რო­მე­ლიც ხელს შე­უ­წყობ­და ქვე­ყა­ნა­ში ოპო­ზი­ცი­ის გაძ­ლი­ე­რე­ბას. ეს გზა ჩემი აზ­რით პირ­ველ რიგ­ში კარ­გი, იქ­ნე­ბო­და იმით და­ვი­წყოთ, რომ გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ოპო­ზი­ცი­უ­რი პარ­ტია არ იქ­ნას შე­რა­ცხუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან გა­რი­გე­ბუ­ლად, ეს სწო­რი და­სა­წყი­სი იქ­ნე­ბო­და, გან­სა­კუთ­რე­ბით როცა უხერ­ხულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ვარ­დე­ბი და მერე გი­წევს იმ ხალ­ხთან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა, რომ­ლებ­საც გა­რი­გე­ბუ­ლებს ეძახ­დი რამ­დე­ნი­მე კვი­რის, თუ დღის წინ.

სა­ა­კაშ­ვილ­მა რაც უნდა გა­აც­ნო­ბი­ე­როს არის, რომ ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა – ან ის, ან ბი­ძი­ნა, ეს აღარ არის რე­ლე­ვან­ტუ­რი ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კურ სპექტრში. ანუ ორ­პო­ლუ­სი­ა­ნო­ბა ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კურ სპექტრში არ არის არც რე­ლე­ვან­ტუ­რი და არც იმას ეხ­მა­რე­ბა, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის რე­ჟი­მი ქვე­ყა­ნა­ში შე­იც­ვა­ლოს არ­ჩევ­ნე­ბის გზით, მათ შო­რის, რაც ჩემი აზ­რით, არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი. ობი­ექ­ტუ­რად, რა რე­ა­ლო­ბა­საც ვუ­ყუ­რებთ ჩვენ უკვე 9 წე­ლია არის მარ­ტი­ვი – ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის და­მარ­ცხე­ბას სჭირ­დე­ბა მრა­ვალ­პო­ლუ­სი­ა­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი სპექტრი და არა ორი სიმ­ძი­მის ცენ­ტრი. ეს ნამ­დვი­ლად ასეა და ამას აჩ­ვე­ნებს ყვე­ლა არ­ჩევ­ნე­ბის შე­დე­გე­ბი“, – გა­ნა­ცხა­და სა­მა­დაშ­ვილ­მა.

კი­თხვა­ზე, აქვს თუ არა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში კი­დევ ერთხელ მოს­ვლის შან­სი, სა­მა­დაშ­ვი­ლი პა­სუ­ხობს, რომ მისი აზ­რით, “ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა” იქ­ნე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პარტნი­ო­რი მო­მა­ვალ­ში კო­ა­ლი­ცი­ურ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში.

“ვნა­ხოთ, რო­გორ ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბა მისი და “ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ ზო­გა­დად მო­მა­ვა­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი გეგ­მე­ბი”, – ამ­ბობს სა­მა­დაშ­ვი­ლი.

მი­სი­ვე თქმით, გაჩ­ნდა შან­სი, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ხელ­მე­ო­რედ შე­იც­ვა­ლოს არ­ჩევ­ნე­ბის გზით.

რაც შე­ე­ხე­ბა შე­თან­ხმე­ბის დო­კუ­მენტზე ხელ­მო­წე­რას, სა­მა­დაშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სა­ა­კაშ­ვილ­მაც გა­ნა­ცხა­და, დო­კუ­მენტზე ხელ­მო­წე­რის შე­სა­ხებ, ის არ გამ­ხდა­რა სა­კუ­თა­რი თა­ნა­პარ­ტი­ე­ლე­ბის თავ­დას­ხმის ობი­ექ­ტი, მის­გან გან­სხვა­ვე­ბით.

“სა­ა­კაშ­ვი­ლი არის გა­მოც­დი­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი და აქვს პო­ლი­ტი­კუ­რი ალღო, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ვფიქ­რობ, იმი­ტომ რომ არ არის სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ძა­ლი­ან დის­ტან­ცი­რე­ბუ­ლი არის ამ პრო­ცე­სე­ბის­გან, შე­იძ­ლე­ბა დრო სჭირ­დე­ბა, რომ გა­აც­ნო­ბი­ე­როს, რა არის სწო­რი ნა­ბი­ჯი, რად­გან ალ­ბათ, მა­საც სხვა­დას­ხვა ინ­ფორ­მა­ცი­ას აწ­ვდი­ან, მაგ­რამ სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, მან სწო­რი გან­ცხა­დე­ბა გა­ა­კე­თა, როცა გა­ნა­ცხა­და, რომ “ერ­თი­ან­მა ნა­ცი­ო­ნა­ლურ­მა მოძ­რა­ო­ბამ“ ამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას ხელი უნდა მო­ა­წე­როს, მას ეს­მის და ორი ადა­მი­ა­ნია ვინც ხელი მო­ა­წე­რა – გრი­გოლ ვა­შა­ძე და მე და ჩვენ ალ­ბათ, ყვე­ლა­ზე კარ­გად გვეს­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ტექ­სტი, რო­მელ­შიც ქვე­ყა­ნას უწევს არ­სე­ბო­ბა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ტექ­სტი, ვფიქ­რობ, სა­ა­კაშ­ვილ­საც ეს­მის“, – აღ­ნიშ­ნა სა­მა­დაშ­ვილ­მა.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:

მსგავსი სტატიები

 • 91
  "როცა შეგიძლია სახელმწიფო ქონება 1 ლარად წაიღო სახლში, თან რუსული ვექტორით იარო, ნამეტანია""ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დი­ა­ლო­გი გვქონ­და. მთა­ვა­რი გზავ­ნი­ლი არის შემ­დე­გი: ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის ინ­ტე­რე­სე­ბის დაც­ვა", - ამის შე­სა­ხებ ევ­რო­პუ­ლი საბ­ჭოს პრე­ზი­დენ­ტმა, შარლ მი­შელ­მა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­სა და ოპო­ზი­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რის გა­მარ­თუ­ლი შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ გა­ნა­ცხა­და. ცნო­ბი­ლია, რომ ევ­რო­კავ­ში­რის მე­დი­ა­ტო­რო­ბით შედ­გა 6-პუნ­ქტი­ა­ნი გეგ­მა, რომ­ლის ფარ­გლებ­ში უნდა წა­რი­მარ­თოს მო­ლა­პა­რა­კე­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას და ოპო­ზი­ცი­ას შო­რის. გვე­სა­უბ­რე­ბა "სტრა­ტე­გია აღ­მა­შე­ნებ­ლის" ერთ-ერთი ლი­დე­რი თაკო ჩარ­კვი­ა­ნი: -…
  Tags: და, ლი, ბა, სა, გა, მო, ლე, არ, რა, რომ
 • 89
  ივანიშვილის პარანოია და სამი დასკვნა მისი წერილიდან გამომდინარე – გია ხუხაშვილიპოლიტოლოგი, გია ხუხაშვილი, “ინტერპრესნიუსთან” ამბობს: “სამი მოკ­ლე დას­კვნის გა­კე­თე­ბა შე­იძ­ლე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა იმას, რომ გა­ხა­რია მისი პრო­ექ­ტი არ არის, ამას ვი­ზი­ა­რებ, ეს მარ­თლა მის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი არ არის. რაც შე­ე­ხე­ბა მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის აღ­სრუ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით პა­თე­ტი­კას, პირ­და­პირ გე­ტყვით, ცი­ნიზ­მია. რაც შე­ე­ხე­ბა იმას, რომ მან პო­ლი­ტი­კა და­ტო­ვა, ეს ტყუ­ი­ლია. ანუ მოკ­ლედ რომ შე­ვა­ფა­სოთ: გა­ხა­რია…
  Tags: ლი, და, ბა, ტი, ლე, შე, ეს, რომ, გა, არ
 • 87
  "ოცნებაში" დარჩნენ ქორები, რომლებიც ჰაერში არიან, მაგრამ ფრენა არ იციან"ღა­რი­ბაშ­ვი­ლის და­ნიშ­ვნა ნიშ­ნავს სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო აფექტს, რო­დე­საც არ უნ­დათ სა­კუ­თა­რი ში­ნა­გა­ნი სი­სუს­ტის გა­მოვ­ლი­ნე­ბა და უნ­დათ, რომ სულ იყ­ვნენ შე­ტე­ვა­ში, - ამის შე­სა­ხებ პო­ლი­ტო­ლოგ­მა გია ხუ­ხაშ­ვილ­მა „ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან“ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის პოსტზე ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლის და­სა­ხე­ლე­ბა­ზე სა­უბ­რი­სას გა­ნა­ცხა­და. მი­სი­ვე თქმით, ღა­რი­ბაშ­ვი­ლის და­ნიშ­ვნა ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის პი­რა­დი ტრა­გე­დი­აა და ხე­ლის გა­დაგ­რეხ­ვის პო­ლი­ტი­კის გაგ­რძე­ლე­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­თვის და­მა­ზი­ა­ნე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა. "ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბი რომ…
  Tags: ლი, და, რი, გა, ბა, ლე, ვი, ნა, ში, სა
 • 87
  "წულუკიანი ივანიშვილის დღევანდელი სახეა..."რე­ზო­ნან­სუ­ლი გა­მოდ­გა პარ­ლა­მენ­ტის სხდო­მა­ზე იუს­ტი­ცი­ის ექსმი­ნის­ტრის და ამ­ჟა­მინ­დე­ლი დე­პუ­ტა­ტის თეა წუ­ლუ­კი­ა­ნის გა­მოს­ვლა, როცა მან "მთა­ვა­რი არ­ხის" გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის ნიკა გვა­რა­მი­ას ტე­ლე­ფო­ნის ნო­მე­რი გა­ა­სა­ჯა­რო­ვა. სა­ინ­ტე­რე­სო ამ­ბე­ბი მას შემ­დეგ და­ი­წყო, რაც ევ­რო­კავ­ში­რის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის ხელ­მძღვა­ნელ­მა კარლ ჰარ­ცელ­მა ეს უარ­ყო­ფი­თად შე­ა­ფა­სა. ამის შემ­დეგ ჰარ­ცე­ლი წუ­ლუ­კი­ან­მა პარ­ლა­მენ­ტში და­ი­ბა­რა, შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ კი გა­ნა­ცხა­და, ეს ჰარ­ცე­ლის პი­რა­დი მო­საზ­რე­ბა იყოო,…
  Tags: ბა, და, ლი, გა, სა, რა, მა, მო, ში, ლო