ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეები, 4000 ლარს მიიღებენ

დევ­ნილ­თა, ეკო­მიგ­რან­ტთა და სა­არ­სე­ბო წყა­რო­ე­ბით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სა­ა­გენ­ტომ დაბ­რუ­ნე­ბულ მიგ­რან­ტთა სა­რე­ინ­ტეგ­რა­ციო დახ­მა­რე­ბის სა­ხელ­მწი­ფო პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში გა­ნა­ცხა­დე­ბის მი­ღე­ბა და­ი­წყო.

დევ­ნილ­თა, ეკო­მიგ­რან­ტთა და სა­არ­სე­ბო წყა­რო­ე­ბით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სა­ა­გენ­ტოს ცნო­ბით, პროგ­რა­მის მი­ზანს ემიგ­რა­ცი­ი­დან დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის რე­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის პრო­ცე­სის მხარ­და­ჭე­რა წარ­მო­ად­გენს.

მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, შე­მო­სავ­ლის წყა­როს გა­ჩე­ნის, და­საქ­მე­ბი­სა და თვით­და­საქ­მე­ბის მიზ­ნით, ჯამ­ში, 200-მდე დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი მიგ­რან­ტი და­ფი­ნანსდე­ბა.

რო­გორც სა­ა­გენ­ტო­ში აღ­ნიშ­ნა­ვენ, პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში გა­ნა­ცხა­დე­ბის მი­ღე­ბა 4 აპ­რი­ლის ჩათ­ვლით გაგ­რძელ­დე­ბა.

“სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბულ მიგ­რან­ტებს შე­მო­სავ­ლის წყა­როს გა­ჩე­ნი­სა და თვით­და­საქ­მე­ბის ხელ­შე­წყო­ბის მიზ­ნით, გრან­ტე­ბი გა­და­ე­ცე­მათ. და­ფი­ნან­სე­ბის მი­ღე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია რო­გორც საქ­მი­ა­ნო­ბის და­წყე­ბის, ისე გა­ფარ­თო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში და მისი ოდე­ნო­ბა 4000 ლარს შე­ად­გენს.

ჩვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ და­ვეხ­მა­როთ და მხა­რი და­ვუ­ჭი­როთ ემიგ­რა­ცი­ი­დან დაბ­რუ­ნე­ბულ ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს. ამ ეტაპ­ზე, რე­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში, გა­ნა­ცხა­დე­ბის მი­ღე­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს და ჯამ­ში, 200 მიგ­რან­ტი და­ფი­ნანსდე­ბა“, – გა­ნა­ცხა­და სა­ა­გენ­ტოს დი­რექ­ტორ­მა, ბე­სა­რი­ონ სი­მო­ნიშ­ვილ­მა.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share