“სააკაშვილს განუწყვეტლივ აქვს ციხეში ყოფნის შეგრძნება…დღეს რამდენჯერმე შეგვაწყვეტინეს შეხვედრა, გვეუბნებოდნენ, რომ გასვლის დროა” – ლიზა იასკო

“სა­ა­კაშ­ვი­ლის მდგო­მა­რე­ო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ვერ ვხე­დავ გან­სხვა­ვე­ბებს იმ შეხ­ვედ­რებს შო­რის, რაც ორ­შა­ბათს, ოთხშა­ბათ­სა და ხუთ­შა­ბათს მქონ­და. ვხე­დავ, რომ არ­სე­ბობს ექი­მე­ბის მხრი­დან ყუ­რა­დღე­ბა, მაგ­რამ ზუს­ტად არ ვი­ცით მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ”, – ამის შე­სა­ხებ უკ­რა­ი­ნის რა­დის დე­პუ­ტატ­მა ლიზა იას­კომ გა­ნა­ცხა­და, რო­მელ­მაც დღეს სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი მო­ი­ნა­ხუ­ლა.

“ვიცი, რომ ძა­ლი­ან სტრე­სუ­ლი გა­რე­მო აქვს. გა­ნუ­წყვეტ­ლივ აქვს ცი­ხე­ში ყოფ­ნის შეგ­რძნე­ბა. დღეს რამ­დენ­ჯერ­მე შეგ­ვა­წყვე­ტი­ნეს შეხ­ვედ­რა, გვე­უბ­ნე­ბოდ­ნენ, რომ გას­ვლის დროა. რო­გორც ვიცი, გუ­შინ ერთი დე­პუ­ტა­ტი მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ცდი­ლობ­და მას­თან შეს­ვლას და არ შე­უშ­ვეს. რო­გორც ვიცი, არა მხო­ლოდ ის, არა­მედ, ბევ­რს, ვინც ცდი­ლობს მი­ხე­ილ­თან შეხ­ვედ­რას, არ უშ­ვე­ბენ. ყვე­ლა­ფერ ამის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, არ მაქვს გან­ცდა, რომ ამ დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში რა­ი­მე გა­უმ­ჯო­ბეს­და და ძა­ლი­ან გან­ვიც­დი,“- აღ­ნიშ­ნა ლიზა იას­კომ.

მისი თქმით, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს ძა­ლი­ან სურს სა­სა­მარ­თლოს წი­ნა­შე წარ­დგეს და სა­უბ­რის სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცეს.

“მას ძა­ლი­ან სურს სა­სა­მარ­თლოს წი­ნა­შე წარ­დგო­მა, რომ მი­ე­ცეს სა­უბ­რის, ადა­მი­ა­ნე­ბის ნახ­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბა, მას ძა­ლი­ან სურს ეს კონ­ტაქ­ტე­ბი და იმე­დი მაქვს, ასეც იქ­ნე­ბა, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, ეს იქ­ნე­ბა მისი უფ­ლე­ბე­ბის დარ­ღვე­ვა,“- აღ­ნიშ­ნა დე­პუ­ტატ­მა.

მისი თქმით, უახ­ლო­ე­სი ერთი სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ბრძო­ლის შემ­დგო­მი ნა­ბი­ჯე­ბის შე­სა­ხებ „ფე­ის­ბუქ­ში“ გან­ცხა­დე­ბის გა­კე­თე­ბას გეგ­მავს.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share