რატომ არ უნდა შეეკამათო საყვარელ ქალს – “ათი მცირე შეგონება პატარა და დიდი ბიჭებისთვის”

ფი­ლო­ლო­გი, პე­და­გო­გი გია მურ­ღუ­ლია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში აქ­ვეყ­ნებს შე­გო­ნე­ბებს “პა­ტა­რა და დიდი ბი­ჭე­ბის­თვის” იმის შე­სა­ხებ, თუ რა­ტომ არ უნდა ეკა­მა­თონ საყ­ვა­რელ ქალს.

გთა­ვა­ზობთ პოსტს:

“რა­ტომ არ უნდა შე­ე­კა­მა­თო საყ­ვა­რელ ქალს?

(ათი მცი­რე შე­გო­ნე­ბა პა­ტა­რა და დიდი ბი­ჭე­ბის­თვის)

 • შე­იძ­ლე­ბა არ მო­ე­წო­ნოს – ეს ყვე­ლა­ზე დიდი და ხან­გრძლი­ვი პრო­ცე­სია, რო­მე­ლიც ამ სო­ფელ­ში არც მთავ­რდე­ბა;
 • რომც მო­უ­გო, იმ დღეს თუ არა, სხვა დროს მა­ინც წა­ა­გებ – და არა ერთხელ;
 • კა­მათ­ში და­მარ­ცხე­ბი­სას მისი მშვე­ნი­ე­რე­ბა იმა­ლე­ბა, რაც შენს გა­მარ­ჯვე­ბას აუ­ტა­ნელს ხდის;
 • მისი და­მარ­ცხე­ბა იმ­დე­ნად იშ­ვი­ა­თია, რომ სახ­სე­ნებ­ლად და შეჩ­ვე­ვად არც ღირს – უფრო მეტი ყალ­ბი გან­ცდა ილუ­ზი­ე­ბის მა­ღა­ზი­ა­შიც დე­ფი­ცი­ტია;
 • ეს იმი­ტომ ხდე­ბა, რომ სა­თა­ნა­დო არ­გუ­მენ­ტე­ბი და დე­ტა­ლე­ბი მას გა­ცი­ლე­ბით უკეთ და სრუ­ლად ახ­სოვს – ამ ტი­პის მახ­სოვ­რო­ბის ან მიხ­ვედ­რი­ლო­ბის შე­და­რე­ბი­სას შენი შან­სე­ბი ნუ­ლია;
 • კრი­ტი­კულ ვი­თა­რე­ბა­ში ერთს გა­ი­ღი­მებს და წი­ნა­რე მიღ­წე­ვე­ბი გან­ზე დაგ­რჩე­ბა – ეს აბ­სო­ლუ­ტუ­რი ია­რა­ღია;
 • მის მხა­რეს იქ­ნე­ბა ყვე­ლა ქა­ლის ად­რინ­დელ გა­მარ­ჯვე­ბა­თა ძალა, მა­შინ რო­დე­საც შენ მხო­ლოდ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად გა­ირ­ჯე­ბი – ქალ­თა სო­ლი­და­რო­ბის ძალა დე­და­მი­წის სხვა მო­სახ­ლე­ე­ბი­სას ხა­რის­ხობ­რი­ვად აღე­მა­ტე­ბა;
 • ათას­ში ერთხელ წა­გე­ბულ კა­მათს ის არ და­ი­ვი­წყებს და ვაგ­ლა­ხად გა­გახ­სე­ნებს ნე­ბის­მი­ერ სა­ჭი­რო შემ­თხვე­ვა­ში – მა­გა­ლი­თად, უფსკრუ­ლის პი­რას სე­ირ­ნო­ბი­სას;
 • მისი მარ­ცხის სა­ფა­სურს ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში შენ გა­და­იხ­დი – ეს გარ­და­უ­ვა­ლი კომ­პენ­სა­ცი­აა;
 • თუ გა­ი­მარ­ჯვე, ისე შე­მოგ­ხე­დავს, რომ სამ­ყა­როს არ­სე­ბო­ბის პირ­ვე­ლი წა­მი­სა და სა­კუ­თა­რი და­ბა­დე­ბის შეგრცხვე­ბა;
 • პირ­ვე­ლი ცხრა ამ­ბა­ვი ვერ გა­ი­გე ან არაფ­რად ჩა­აგ­დე? – სჯობს ახ­ლა­ვე მიხ­ვი­დე და წი­ნას­წარ ბო­დი­ში უთხრა, რად­გან, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, შენს სახლზე და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გაჩ­ნდე­ბა წარ­წე­რა: “აქ ცხოვ­რობს სუ­ლე­ლი”. ჯერ კი­დევ ძვე­ლე­ბი ამ­ბობ­დნენ: “არ­სე­ბობს ქა­ლის მარ­თვის ორი გზა. პირ­ვე­ლი – და­ე­მორ­ჩი­ლო, მე­ო­რე კი არა­ვინ იცის” – წერს მურ­ღუ­ლია.
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share